Worship Team

Worship Team

Sylvia McMillen 

Jeannie Hertzog

Kathy Dalton

Tammy Dalton